Sieć współpracy dla pedagogów szkolnych

22 marca 2017 roku, w sali udostępnionej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świebodzinie, odbędzie się kolejne spotkanie pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z pedagogami szkolnymi w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Serdecznie zapraszamy

 

Informacja dotycząca ważności orzeczeń do kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2017 roku.

Dziennik Ustaw – 108 – Poz. 60 Art. 312. 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wydane przed dniem 1 września 2017 r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Od 1.03.2017 roku Lubuski Kurator Oświaty wskazał Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną do prowadzenia specjalistycznej działalności, pozwalającej na wydawanie orzeczeń do kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera. W związku z powyższym cała procedura wydawania w/w dokumentów odbywać się będzie w tutejszej poradni. Do tej pory zadania te realizował Zespół Poradni W Gorzowie Wlkp.

 

Zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD z klas I-III

Zajęcia odbywać się będą:

  • na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie,

  • w roku szkolnym 2016/2017,

  • raz w miesiącu,

  • w środy,

  • od godziny 15.30 do 16.30-17.00 (w miarę potrzeb uczestników).

    Czytaj więcej...

 

foto1

 

foto2

 

foto3

Copyright